ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας».

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

που επισυνάπτεται στην με αριθμ. πρωτ.: 5735/04-04-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/04/2019

Θέμα 1 Έγκριση ή μη Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης Ε.Τ.Α. Α.Ε. της 29/3/2019 – αποδοχή διανομής προϊόντος εκκαθάρισης από το Δήμο Εισηγητής: Εκκαθαριστές ΕΤΑ Α.Ε.

Θέμα 2 Έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση- Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Νάουσας» Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3 4η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4 5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 5 Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (από 1/1/2018 έως 31/12/2018) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 6 Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Νάουσας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης


Θέμα 7 Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.129/2018 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού χρήσης 2017 και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Εισηγητής : Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Νάουσας


Θέμα 8 Έγκριση ή μη και κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» για το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». Εισηγητής : Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Νάουσας


Θέμα 9 Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διεξαγωγή εργασιών προσαρμογής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου των διατάξεων του π.δ. 99/2017, για τα παραχωρημένα κτίρια των βρεφ/κών και παιδικών σταθμών με την υπ' αρ. 299/2018 απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας. Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 10 Έγκριση ή μη πρότασης Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 11 Ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 12 Ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 13 Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων από το Υπουργείο Εσωτερικών Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Θέμα 14 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα
15 Έγκριση ή μη Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2018, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 16 Έγκριση ή μη Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2018, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Θέμα 17 Ημέρα εορτής των Πολιούχων της έδρας των σχολείων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα 18 Έγκριση ή μη, δαπάνης συνδιοργάνωσης εκπαιδευτικής διημερίδας «ο Αριστοτέλης ο διαχρονικός δάσκαλος » με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού

Θέμα 19 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Δέσποινας Παπαπέσιου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 20 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κυρίας Αιβάζογλου Σοφίας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 21 Σύνταξη ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κυρίας Δημητρούση Σουλτάνας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 22 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 23 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την, με αριθμό 33/2014, απόφαση του Τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας ακινήτου φερομένων ιδιοκτητών κ. Κων/νου Ρουβέτη, Αναστ. Αγιαννίδη κλπ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νάουσας. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 24 Κατάργηση ή μη θέσης και απομάκρυνση περιπτέρου επί της οδού Σπ. Λαναρά στη Νάουσα. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 25 Έγκριση ή μη για τον καθορισμό παραγωγικών θέσεων στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Νάουσας. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 26 Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοπανού. Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 27 Έγκριση ή μη επιβολής τέλους χρήσης των χώρων εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού σύμφωνα με τον κανονισμό (απόφαση Δ.Σ. 172/2017). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 28 Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στάσιμου εμπορίου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 29 Χορήγηση αδειών συμμετοχής πωλητών στις Εμποροπανηγύρεις του Δήμου Νάουσας για το έτος 2019 στους/στις αιτούντες. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 30 Ανάκληση Βεβαιωτικού Καταλόγου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 31 Κατάπτωση εγγύησης 15.000,00 ευρώ του ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αθανασίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 32 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της τράπεζας EUROBANK στην Ταμία του Δήμου Βαταντζή Αθηνά. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 33 Έγκριση για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Internet Banking της τράπεζας ALPHA BANK στην Ταμία του Δήμου Βαταντζή Αθηνά. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 34 Εξουσιοδότηση ανοίγματος και κίνησης λογαριασμού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 35 Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2018. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 36 Δωρεάν παραχώρηση τάφου & δωρεάν ταφή του Δημότη Σκούπερ Δημητρίου του Νικολάου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 37 Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ( Κ.Α. 00.4213.002 ). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 38 Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του Αντιφάκου Προκόπιου του Αργυρίου λόγω πώλησης του ακινήτου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 39 Εισήγηση για Τροποποίηση συμβάσεων – χρονική παράταση ισχύος. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Θέμα 40 Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου με την επωνυμία «Κιόσκι» που βρίσκεται στη Νάουσα εντός του δημοτικού πάρκου Νάουσας, με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 41 Αποδοχή ή μη σύμβασης με ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.» για δωρεά φαρμακευτικών προϊόντων σε Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 42 Αποδοχή ή μη Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο: ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’. Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 43 Αποδοχή ή μη Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου». Εισηγητής : Δήμαρχος


Θέμα 44 Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης άρθρων της από 15-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας». Εισηγητής : Δήμαρχος


Θέμα 45 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για το έργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού, Ροδοχωρίου". Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 46 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13435/10-07-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρείας Ν. ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ & Δ. ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ Ο.Ε. λόγω αλλαγής επωνυμίας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Θέμα 47 Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2019. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος ΠεριβάλλοντοςΘέμα 48 α) Ανάκληση της με αρ. 68/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας σε Συλλόγους για χρήση και εκμετάλλευση. β) Λήψη εκ νέου απόφασης περί έγκρισης ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας σε Σύλλογο για χρήση. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 49 α) Ανάκληση της με αρ. 69/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας σε Σύλλογο για χρήση και εκμετάλλευση. β) Λήψη εκ νέου απόφασης περί έγκρισης ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας σε Σύλλογο για χρήση. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 50 Οικονομική ενίσχυση σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 51 Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες. Εισηγητής : Δήμαρχος


Θέμα 52 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ» (Α.Μ. : 19/2017, Κ.Α.Ε. : 02.30.7331.056). Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 53 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων οικ. Αρχαγγέλου Δ.Ε. Ειρηνούπολης » με Αρ. Μελ.: 73/2018. Ανάδοχος: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, γεωλόγος ΕΔΕ. Εισηγητής : Δήμαρχος
Θέμα 54 Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017). Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα
55 Αποδοχή ή μη, του «Ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών» του έργου: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017). Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα
56 Αποδοχή ή μη, του ‘’Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017) Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα
57 Αποδοχή ή μη, του ‘’Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ» , (με A.M.: 78/2018). Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα
58 Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 20/2017). Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα
59 Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 28/03/2019 προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Κ.Σ.Ν.Μ. του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Θέμα 60 Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και του 17ου Δρόμου Θυσίας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 61 Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης της νέας τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην Αθήνα. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 62 Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video